Cordon Bleu. Cordon Bleu.

The Meat Project - Cordon Bleu - pork - Schwein - Schnitzel - Gasthaus Quell Wien - Vienna

Cordon Bleu. Cordon Bleu.

Restaurant: Gasthaus Quell, Vienna, Austria. Wien.